Pedagogik


Välkommen till

       Förskolan Klinten i Vilske kleva

Falköping

Klintens pedagogik

Pedagogiken på Klinten präglas av kreativitet och utforskande med alla sinnen. Barnen går i en integrerad grupp där varje barn, tillsammans med andra, lär och utvecklas i sin egen takt, utifrån sina egna förutsättningar.


Vår pedagogik är bl.a. inspirerad av Fröbel och hans tankar kring lekens betydelse för barns utveckling. Genom leken bearbetar barn upplevelser och och tankar. I leken tränar barnen också sina sociala förmågor, såsom kommunikation, konflikthantering och samarbete. Leken är barnens livsform och barnen behöver mycket tid till att leka. Vi anser därför att det är viktigt att ge barnen tid till lek i en vuxens närhet, utan att de blir avbrutna.


Våra tre huvudinriktningar är natur, kultur och miljö. Detta avspeglas i att vi vistas mycket utomhus i skog och mark, där barnen får utlopp för sin kreativitet och sitt behov av att röra på sig. Utomhus stimuleras dessutom alla barnens sinnen vilket fördjupar upplevelser och lärande.


Verksamheten på Klinten stimulerar barnen till att utvecklas inom många olika uttrycksformer, såsom sång, rytmik, dans, drama och skapande verksamhet. Genom detta tillvaratas varje barns fantasi och kreativitet, liksom glädje och stolthet över den egna kompetensen. Barnen använder en del digitala hjälpmedel såsom kamera och Ipad för att experimentera och kommunicera tankar, fenomen och kunskaper. Det är viktigt att ge barnen alla möjliga redskap och kunskaper inför framtiden.


Olika uttrycksformer såsom sång, rytmik, dans, skapande och drama kommer får stort utrymme i verksamheten under 2015. Exempel på detta är att barnen under uppevilan minst en gång varje vecka med Bamses och lille Skutts hjälp kommer att få dramatisera olika episoder ur sagor och sedan reflektera kring olika lösningar.


Vår förskola är Grön flagg-certifierad, vilket innebär att vi arbetar aktivt med miljö- och hälsofrågor tillsammans med barnen för att främja en hållbar livsstil. Vårt arbetssätt är tematiskt för att barnen ska kunna följa den röda tråden i verksamheten. Under läsåret 2018 kommer vi fortsätta att jobba på vår utomhus- och naturprofil genom att utveckla utomhusverksamheten för barnen. Vi ska aktivt arbeta för att barnen dagligen ska få en stimulerande och omväxlande utomhusvistelse där deras nyfikenhet och upptäckter ligger till grund för verksamheten.


Ta gärna kontakt med personalen om du är nyfiken på mer! 

Ring oss dagtid: 0702509705

Maila oss: kontakt@forskolanklinten.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/groups/53996474310/?fref=ts